กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นายอนันต์ โคมพิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 

 

 

 

นางประภา กลีบเอม
ครู คศ 3

นายจิระวัฒน์ วังกะ
ครู คศ.1

นายวรนิพิฐ กองโกย
ครู คศ.1

นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจ
ครู คศ.1

 

 

 

 

นายกำธร ปินตา
ครู คศ.2

นางสาวพุทธชาติ มหากันทา
ครูผู้ช่วย

นางบังอร จันทร์ชุ่ม
พนักงานราชการ

  นายชัยพร นังคัล
ครูผู้ช่วย

 

 

 

  นางขนิษฐา ศรีปวนใจ
พนักงานราชการ

  นางสาวพนิดา ฉิมสุด
พนักงานราชการ

    นางสาวกิตติชนก มากทอง
พนักงานราชการ

 นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ
พนักงานราชการ

im

  นายปรมินทร์ คำเกลือ
พนักงานราชการ

 นางสาวสุจิตรา หล้าสุ
พนักงานราชการ

 นายราวี นาคราช
พนักงานธุรการ
Facebook Comments