กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

 

นางวลัยรัตน์ ใจจุ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 

นางสาวนิยม อยู่รัมย์
ครู คศ.3

นางสาวปริญญา ยิ้มยวน
ครู คศ.2

นางสาวอินทิรา อินสาคร
พนักงานราชการ

นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้ม
พนักงานราชการ

 

 

 

นายสมหมาย มาวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา ประกรณ์ไพโรจน์
พนักงานราชการ

นายจารุวัฒน์ พูนทรัพย์
พนักงานราชการ

Facebook Comments