กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวดรุณี  แสงศิริรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

 

128955

นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวกาบแก้ว พรมวิหาร
ครู คศ.2

นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัลย์
พนักงานราชการ

นางสาวภัทราภรณ์  รุ่งน้อย
พนักงานราชการ

 

Facebook Comments