คณะผู้บริหารโรงเรียน

 

 นายศรยุทธ เรืองน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางทักษิณา ทองญวน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารบุคคล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
Facebook Comments