กลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา

 

นางกันดา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

นายไพฑูรย์ ดิษฐด้วงปล้อง
ครู คศ.2

นายสมพงษ์ อุ๊ดจิ๋ว
ครู คศ.2

Facebook Comments