กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางสาวนงค์นุช อุดกันทา
ครู คศ. 3

นางแก้วมาลา นิช่างทอง
ครู คศ. 3

นางสาวประภา จำปาแดง
ครู คศ. 3

นางประมวล มุมทอง
ครู คศ. 2

นางสาวกชพร รักเรือง
ครู คศ.1

นายสมชาย ผาแดงสง่า
ครูผู้ช่วย

Facebook Comments