ข้อมูลบุคลากร

<< ข้อมูลบุคลากร >>

ข้าราชการครู  38 คน
พนักงานราชการ  34 คน
ลูกจ้างประจำ  5 คน
ครูพี่เลี้ยง  14 คน
ครูอัตราจ้าง  1 คน

<< ข้อมูลนักเรียน >>

ประถมศึกษา  197 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น  377 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  353 คน
รวมนักเรียนทั้งหมด  927 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ย. 2559

Facebook Comments