โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศ กลุ่มโครงการต่อเนื่องระดับประเทศ (Best Practice)

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมในโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift & Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี พ.ศ.2560 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยโรงเรียนได้นำเสนอโครงการ ที่ชื่อว่า “โครงการ 7 ปาฏิหาริย์แห่งธรรม สู่การให้เพื่อสังคม” พร้อมจัดงานนิทรรศการแสดงผลงาน (เพื่อพิจารณาตัดสินรอบสุดท้าย) ผลปรากฏว่า โครงการ 7 ปาฏิหาริย์แห่งธรรม ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการชนะเลิศ กลุ่มโครงการต่อเนื่องระดับประเทศ (Best Practice) โดยได้รับโล่รางวัล , รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท

ครูที่ปรึกษาโครงการ / ภาพถ่าย : นางสาวปริญญา ยิ้มยวน และนางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *