นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศรยุทธเรือง น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากและนายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

Facebook Comments

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *