พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560

มอบสิ่งของพระราชทาน_๑๗๐๖๒๘_0036
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตากเป็นประธาน พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานะเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน
More

การประชุมสามัญประจำปี 2560 กลุ่มโรงเรียนเมืองตาก

ประชุมสามัญประจำปี60_๑๗๐๖๒๗_0022
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของกลุ่มโรงเรียนเมืองตาก โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ทั้งนี้ผู้อำนวยการศรยุทธ เรืองน้อยให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
More

โรงเรียนได้รับรางวัลกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2017

S__1073200
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และหุ่นยนต์บีม  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ประเภคความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลเหรีญญเงิน ในโครงการขยะอัจฉริยะ
More

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ไหว้ครู60_๑๗๐๖๐๘_0039
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560    
More

ค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 3 และ สร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D-printer

ค่าย3 27-29 พค.2560_๑๗๐๖๐๒_0033
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมอบรมค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 3 และ สร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วย 3D-printer ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตัวแทนนักเรียนได้สร้างสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ในโครงการขยะอัจฉริยะ โดยจะนำชิ้นงานแข่งขัน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ในวันที 18 มิถุนายน 2560
More