กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
Posted on
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์55 จังหวัดตา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก
More

นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม
Posted on
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศรยุทธเรือง น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากและนายนายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
More

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยได้ชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน นิเทศติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก โดยมีนายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางทักษิณา ทองญวนรองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับ ...
More

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
Posted on
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่นสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษาและนางสาวดร...
More

รางวัลโครงการยกย่องและให้รางวัล เด็กดี ครูดี ศรีราชประชานุเคราะห์ ประจำปี 2559

รางวัลโครงการยกย่องและให้รางวัล เด็กดี ครูดี ศรีราชประชานุเคราะห์  ประจำปี  2559
ครูนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากได้รับคัดเลือกรับรางวัลโครงการยกย่องและให้รางวัล เด็กดี ครูดี ศรีราชประชานุเคราะห์  ประจำปี  2559 โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
More