.

.

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

หน้าที่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ให้การเลี้ยงดูนักเรียนทุกคนให้อยู่ดีกินดี เจริญเติบโต มีความสุขกายสบายใจ จัดให้มีอาหาร ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย จัดนันทนาการให้ และดูแลให้ความอบอุ่นเสมือนบิดามารดาดูแลบุตร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานงานอาชีพ มีทักษะการดำรงชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนครูร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จ.ตาก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่นสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษาและนางสาวดรุณี แสงศิริรักษ์ครูรับรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเภทบุคคล

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมข่าวสาร

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0
20 Jul

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวลชน 4.0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬาเพื่อมวล...
นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม
13 Jul

นิเทศติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายศรยุทธเรือง น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากและ...
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน
13 Jul

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจราชการโรงเรีย...

วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีวันแม่แห่งชาติ ปี 2559

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559